بررسی تطبیقی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در برابر فروش و روسپیگری با پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی javadnikbakhti@gmail.com

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و نویسنده مسئول،دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، g_mnasl@yahoo.com

3 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی،دکترای حقوق جزا و جرم شناسی dr_golpa@yahoo.com

چکیده

نتیجه نگرانی جامعه بین الملل در برابر پدیده های روبه رشد فروش و روسپیگری کودکان، پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک بود. ایران نیز به عنوان عضو این پروتکل لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را در راستای حمایتی جامع از کودکان به تصویب مجلس رسانید. سؤال این پژوهش که با روش کتابخانه ای تهیه شده بررسی مطابقت لایحه با پروتکل است که در خصوص فروش این مطابقت کامل است اما در روسپیگری به دلیل استمرار دیدگاه بزهکاری نوجوانان در رفتارهای جنسی تؤام با رضایت مطابقتی دیده نمی شود. لذا پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها