شناسایی عوامل موثر بر توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان امور بین المل شرکت ملی نفت ایران بر اساس روش تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی تهران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 4 Content Validity Ratio

چکیده

این پژوهش با هدف، اکتشافی- توصیفی و براساس نتیجه کاربردی- توسعه ای بوده و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل محتوا به انجام رسیده است. در ابتدا به روش تحلیل محتوا از دیدگاه صاحب نظران، عوامل مؤثر در توسعه اخلاق حرفه ای شناسایی گردید. جامعه آماری شامل کارکنان امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران که در مجموع 220 نفر و با استفاده از جدول مورگان، 136 نفر با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. برای حصول اطمینان از روایی پرسشنامه، از روش روایی اعتبار محتوا 4(CVR) استفاده شد که روایی اعتبار پرسشنامه، 0.75 محاسبه گردید وضریب پایایی (اعتماد) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 70% محاسبه گردید. یافته­های پژوهش نشان داد؛ عوامل فرهنگی، پایه ای، ارزشی، سازمانی، مدیریتی در توسعه اخلاق حرفه ای تأثیرگذار بوده و عوامل مدیریتی بیشترین تأثیرگذاری را در توسعه اخلاق حرفه­ای دارد. بنابراین با در نظر گرفتن شاخص‌های تأثیرگذار در عوامل شناسایی شده و ارائه مدلی در این خصوص، می­توان در سازمان مورد مطالعه اخلاق حرفه ای را توسعه بخشید.

کلیدواژه‌ها