ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Email: a.shabani@riau.ac.ir

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد­کاری و فرهنگ سازمانی درسازمان ورزش شهرداری تهران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد، داده­های این تحقیق به‌صورت میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه گردآوری شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران تشکیل دادند که تعداد آن­ها 220 نفر هست و نمونۀ آماری بر اساس فرمول کوکران 140 نفر برآورد شد. در این تحقیق از پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن در سال 1991 پرسشنامۀ فرهنگ سازمانیدنیسون (2000) و پرسش‌نامۀ مسئولیت پذیری اجتماعی کارول (1991) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هم­زمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی در کارکنان اداره ورزش شهرداری تهران ارتباط معنی داری وجود دارد. بین ویژگی های جمعیت شناختی با مسئولیت اجتماعی در کارکنان ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین ویژگی های جمعیت شناختی با تعهد کاری در کارکنان اداره ورزش شهرداری تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد، اما بین ویژگی های جمعیت شناختی با فرهنگ­سازمانی در کارکنان معنی داری وجود دارد. شدت ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی با فرهنگ سازمانی 26/0است و متغیر ویژگی های جمعیت شناختی 7 درصد واریانس فرهنگ سازمانی را پیش بینی می کند.

کلیدواژه‌ها