جنسیت و تفاوت‌های جنسی بین زنان و مردان (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تهران مرکز azimi_neda@yahoo.com

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (نویسنده مسئول) Mirzaeei_khalil @riau.ac.ir

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنvarasteh.afsaneh@yahoo.com

چکیده

در روابط جنسی انتظار می‌رود افراد تحت تأثیر موقعیت‌های گوناگون و کنشگران و به ویژه تعریف آنها از جنسیت خود و انتظارات من فاعلی و من مفعولی متفاوت عمل کنند و این تفاوت تحت تأثیر عوامل گوناگون باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش جنسیت و کشش‌ها و محدودیت‌های جنسی بر کشش و رانش‌های جنسی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و جامعه‌ی مورد مطالعه‌ی این پژوهش 400 نفر از مردان و زنان تهرانی اعم از مجرد یا متاهل بالای 18 سال هستند که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله‌ای جغرافیایی انتخاب گردیدند.در این پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخته‌ی مشتمل بر 27 گویه استفاده شده است که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا با میانگین کل CVR به میزان 0.877 و پایایی ابزار از طریق روش آلفای کرونباخ به میزان 0.777 برای متغیر پیش قدم شدن، 0.785 برای متغیر رفتار جنسی ، 0.823 برای متغیر نگرش جنسی ، 0.732 برای متغیر پذیرش جنسی و 0.778 برای متغیر عوامل عاطفی و سن محقق شده است. برای تحلیل داده‌ها و تعیین تفاوت میان گروه‌ها از آزمون‌های تی مستقل و تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بین زنان و مردان در بروز و شکل گیری کشش‌ها و رانش‌های جنسی تفاوت معنی داری وجود دارد. و در اولویت بندی عوامل موثر مشخص شد که به ترتیب جنسیت، عوامل عاطفی و سن بر کشش و رانش‌ها نقش دارند.

کلیدواژه‌ها