تعیین سهم خشم و اهمال کاری در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختر*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 * این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره با همین عنوان است . . دانش آموخته گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. hajimohammadifatemeh@yahoo.com

2 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران (نویسنده مسئول). rezakhani@riau.ac.ir

چکیده

مقاله حاضربرگرفته از یک پژوهش میدانی می باشد باهدف تعیین سهم خشم و اهمال کاری در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دخترانجام گرفت.روش تحقیقاز نوع توصیفی همبستگی است و از نظر روش کاربردی می باشد.جامعه آماری این پژوهش را کلیه دختران دانش آموز دوره دوم متوسطه مدارس دولتی و غیر دولتی شهر دماوند تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد و 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهشبرای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ (1999)، پرسشنامه حالت- صفت بیان خشم اسپیلبرگر(1999)و پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی  سولومون و راث بلوم (1984) استفاده شد، نتایج تحقیق با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد خشم می تواند 19 درصد اهمال کاری و 25 درصد از اعتیاد به اینترنت را در دختران دانش آموز دوره دوم متوسطه شهر دماوند پیش بینی کند. نظر به نتیجهپژوهش با توجه به شناسایی عوامل موثر بر اعتیاد به اینترنت، پیشنهاد می شود در مدارس و هسته های مشاوره اهمیت اهمال کاری و وجود خشم در دانش آموزان در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها