پیش‌بینی اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی براساس تعارض با والدین در دانش‌آموزان 15 الی 18 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 عضو هیأت علمی گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. (نویسنده مسئول) (Jahangir@riau.ac.ir)

چکیده

هدفازانجامپژوهشحاضر پیش بینی اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی براساس تعارض با والدین در دانش آموزان 15 تا 18 سالبود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و بر این اساس از میان دانش آموزان 15 الی 18 سال شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی، 240 نفر انتخاب شده و پرسشنامه های رفتار متعارض پرینز، گرایش به خودکشی کیت و اضطراب اجتماعی کانور تکمیل شد. نتایج نشان دادند بین اضطراب اجتماعی و تعارض با والدین ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین بین گرایش به خودکشی و تعارض با والدین ارتباط مستقیم وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان دادتعارض با والدین به میزان 186/0 می تواند اضطراب اجتماعی دانش آموزان 15 تا 18 ساله را پیش بینی کند و نیز تعارض با والدین به میزان 178/0 می تواند گرایش به خودکشی دانش آموزان 15 تا 18 ساله را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها