بازنمایی هویت قومی مخاطبان ترک ‌زبان در برنامه‌های شبکه استانی سهند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران (نویسنده مسئول) abaghaei@riau.ac.ir

2 استادیار گروه مطالعات خانواده و زنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان s.rasoulzadeh@azaruniv.ac.ir

3 کارشناسی‌ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران Meisam.alaviyan@gmail.com

چکیده

حفاظت از ادبیات، تاریخ،زبان، غنای هر چه بیشتر فرهنگ بومی استان‌ها و ارائه تصویری واقع‌بینانه از آن به نسل جوان، از جمله وظایف اساسی شبکه‌های استانی هستند. در این راستا، پژوهش حاضر، با استفاده از روش ترکیبی به مطالعه عملکرد برنامه‌های سیمای آذربایجان‌شرقی در خصوص هویت قومی مخاطبان ترک‌زبان در شهر تبریز پرداخته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین میزان استفاده از برنامه‌های شبکه استانی و واقعی تلقی کردن محتوای برنامه‌های شبکه استانی با هویت قومی مخاطبان رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین انگیزه و هدف مخاطبان (استفاده هدف‌مند و غیرهدف‌مند) در استفاده از برنامه‌های شبکه استانی با هویت قومی مخاطبان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین از نظر پاسخگویان، اکثر برنامه‌های سیمای استان آذربایجان‌شرقی کمتر به فرهنگ، زبان و آداب و رسوم ترک­ها توجه می­کنند و بنابراین از نظر آنها توجه به مضامین فرهنگی، زبان و آداب و رسوم ترک‌ها در این برنامه‌ها بیش از پیش ضروری است. علاوه بر این، از نظر پاسخگویان، برنامه‌های شبکه استانی سیمای آذربایجان‌شرقی در جهت معرفی موسیقی و زبان ترکی، ادبیات، فرهنگ و تاریخ قومیت ترک موفقیت چشمگیری نداشته‌اند و این عوامل در ارتباط با عواملی چون شاد و متنوع نبودن برنامه‌های این شبکه و عدم تناسب این برنامه‌ها با نیاز‌های مخاطبان، باعث رویگردانی مخاطبان از برنامه‌های شبکه استانی آذربایجان‌شرقی و گرایش آنها به سمت برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای ترک‌زبان شده‌اند.

کلیدواژه‌ها