طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش توسعه اجتماعی در سازمان های دانش محور (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایرانtaghamirzaee@yahoo.com

2 دانشیار، مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران، (نویسنده مسئول).taghvaeeyazdi@yahoo.com

3 استادیار، مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. ruosefi@yahoo.com

چکیده

توسعة اجتماعی عبارت است از افزایش توانایی جوامع انسانی برای مواجهه با پیچیدگی های محیطی که به بقای جوامع مرتبط می شوند. سازمانهای دانش محور به عنوان نهاد و سازمان اجتماعی نقش راهبردی در توسعه اجتماعی دارند. هدف اصلی این پژوهش ساخت، اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش توسعه اجتماعی در سازمانهای دانش محور بوده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق و توسعه درجامعه پژوهش اعضای هیأت‌علمی و مدیران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام شد.ابزار اولیه با 50گویه طراحی شد و پس از دو مرحله دلفی به 35 گویه تقلیل یافت. این گویه ها در 7 بعد شامل پاسخگویی اجتماعی، سرمایه اجتماعی، رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، هویت و وفاق و یکپارچگی اجتماعی، پایداری نام گذاری شد. برای تعیین روایی صوری از شاخص های تاثیر گویه، روایی محتوا، از نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا و روایی سازه ای از روش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم  با کمک نرم افزار Smart pls3استفاده شد. پس از محاسبه شاخص های تاثیر گویه، نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا گویه ها به 25 کاهش یافت. مقدار شاخص روایی محتوایی همه گویه ها  بالای 7/0، مقدار بار عاملی تمام گویه ها، مقادیر مناسبی عمدتا بالاتر از 7/0پایایی هر دو ملاک(آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی)تمام ابعاد بالای74/0، میانگین واریانس استخراج شده((AVEدر همه ابعاد بیشتر از 5/0 را نشان دادند. همچنین مثبت بودن مقادیر حاصل از شاخص اشتراکی تمامی ابعاد نشان دهنده کیفیت و برازش کلی مدل بوده است. در نتیجه، ابزار طراحی شده اعتبار و پایایی خوبی دارد و می توان از آن به عنوان ابزاری مناسب جهت سنجش توسعه اجتماعی در سازمان های دانش محور استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها