ارتباط بین شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی با سلامت اجتماعی جوانان ورزشکار والیبال استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Email: a.shabani@riau.ac.ir

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی ورزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی با سلامت اجتماعی جوانان والیبالیست استان تهران میباشد. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ والیبالیست های باشگاه های استان تهران تشکیل می دادند. نمونه برای جامعه نامحدود، 384 نفر و به صورت نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شد. در این تحقیق از پرسشنامه های استاندارد شخصیت جامعه­پسند، شخصیت خودشیفته و سلامت اجتماعی استفاده شد که روایی و پایایی آنها در مطالعات متعدد خارجی و داخلی تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داد ها از شاخص­های آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین شخصیت جامعه­پسند با سلامت اجتماعی رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد. هم­چنین، نتایج حاکی از آن بود که بین مولفۀ مسوولیت جامعه پسند و ارتباط همدلانه با سلامت اجتماعی رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن بود که مسوولیت اجتماعی و شخصیت جامعه پسند پیش­بینی کنندۀ معنادار سلامت اجتماعی هستند. علاوه بر این، بین خودشیفتگی با سلامت اجتماعی ارتباط منفی و معنادار مشاهده شد. هم­چنین، بین مولفه­های اقتدار و خودبینی و خودبسندگی با سلامت اجتماعی رابطۀ منفی معنادار و بین برتری جویی و بهره کشی و محق بودن و خودنمایی با سلامت اجتماعی رابطۀ معناداری وجود نداشت. در نهایت، خودبینی و خودشیفتگی  پیش­بینی کنندۀ معنادار سلامت اجتماعی بودند. بنابراین، پیشنهاد می­شود ورزشکاران در راستای بهبود سلامت اجتماعی شخصیت جامعه­پسند و خودشیفتگی را مورد توجه قرار دهند

کلیدواژه‌ها