تحلیل توصیفی درباره خانواده، ازدواج رسمی و ازدواج ( زیر یک سقف یا سفید) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس،margorjip@gmail.com

2 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده

نقش خانواده در سیستم اجتماعی و درک کارکرد های خانواده از اساس مهم در جامعه تلقی می گردد لذا با توجه به کشور اسلامی جوانان به درک شخصیت اجتماعی ،ارزشی ، دینی ، فرهنگی بر اینکه در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند از ارزش‌های بیگانه که در ماهواره و تبلیغات ارتباطی در کشور ما نشر پیدا می‌کند خود را آگاه نماید.
این پژوهش با توجه به موضوع در بعد خانواده و ازدواج موردبحث قرار گرفت.
این مطالعه به‌صورت توصیفی و کیفی از نوع مصاحبه‌صورت گرفته است.با توجه به تحقیق مورد مطالعه نشان داده است که خانواده اساس، پایه و الگوی تعیین‌کننده در ازدواج است، جامعه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم به‌عنوان جامعه اسلامی هست، لذا ازدواج باید با توجه به الگوی های همان کشور صورت گیرد تا جوامع غرب نتوانند ارزش‌های خود را به دیگر کشورها اشاعه نمایند ،ازدواج سفید که از غربی‌ها به‌عنوان الگوی رایج استفاده گردیده است. لذا در مدلها با توجه موضوع به مجموعه ابعادهای مختلف قوانین حقوقی و مدنی به مقایسه این دو نوع ازدواج  رسمی و سفید پرداخته است.