نقش تفاوتهای جنسیتی در ارزیابی شایستگی های سازمانی سطوح مدیریتی بانک پارسیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه روان شناسی عمومی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی نظام آموزشی سطوح مدیریتی شعب بانک پارسیان مبتنی بر شایستگی(CBT)  بود. روش پژوهش از نظر هدف توصیفی از نوع همبستگی ازو تحقیقات علّی است که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه و نمونه آماری بخش کیفی شامل کلیه مطلعین کلیدی و خبرگان حوزه آموزشی بانک و دانشگاه که در زمینه آموزش و طراحی نظام آموزشی فعالیت می‌کنند، که تعداد آنها برابر با 20 نفر می‌باشد و در بخش کمی تمامی رؤسا، معاونین و کاربران ارشد شعب بانک پارسیان سراسر کشور که شامل 1260 نفر در سال 1397 بود، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 294 نفر بدست آمد. در گردآوری داده‌ها برای استخراج مدل مفهومی از طریق مطالعه کتابخانه‌ای با مراجعه به کتب، مجلات و در مطالعه میدانی جهت استخراج سوالات تحقیـق و بررسی عمیق برای کمک به استخراج مدل مفهومی از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا لاوشه (1986) استفاده شد که نتایج بیانگر روایی ابزار بود.جهت ارائه مدل نهایی تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه‌های فردی، بین فردی، سازمانی و محیطی در سطح اطمینان 99 درصد به عنوان مولفه‌های نظام آموزشی سطوح مدیریتی شعب بانک پارسیان مبتنی بر شایستگی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها