تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی مطالعه موردی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران rahmatatri@yahoo.com

2 دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران m.khosravi511@yahoo.com

چکیده

هدف این تحقیق سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی به مفهوم مطالعه و بررسی خدمات اجتماعی و رفاهی دولت است. این خدمات غیرسیاسی هستند و عمدتا شامل مسکن، تامین اجتماعی، مددکاری اجتماعی و آموزش می‌شود . هدف اصلی سیاست‌های اجتماعی کاهش نابرابری و بهبود رفاه انسانی است. اما بتدریج گستره‌ و دامنه‌ی سیاست‌های اجتماعی از تعریف اولیه‌ی خود فراتر رفته است و شامل مواردی چون بهداشت، تغذیه، اشتغال‌زایی و سایر خدمات دولتی می‌شود. با این تعریف، مقاله حاضر برای بیان تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی به بررسی سیاست های اجتماعی دولت ایران با تاکید بر دوره ریاست جمهوری حسن روحانی می پردازد.
 برخلاف تحقیقات بنیادی که هدف اصلی و اساسی در آن ، افزایش حیطه فهم و دانش در ارتباط با یک موضوع خاص است و درآن از روش های کیفی از جمله روش دلفی در فرایند تحلیل استفاده میشود ، این پژوهش یک پژوهش کاربردی است که وظیفه آن کشف علمی نیست و باتوجه به الگوی خاص خود، پژوهشی کاربردی تلقی می‌شود، زیرا هدف اصلی آن ، آزمودن وبررسی امکان کاربرد دانش موجود است تا از این طریق قادر به ارایه راهکار برای حل مسایل خاص سیاستگذاری ازمنظر رفاه عمومی و کمک به کارگزاران جهت انجام وظایفشان باشد.
نتایج آزمونهای این تحقیق  که با استفاده از روش دلفی صورت گرفته ، نشان میدهد که ضریب توافق کندال بالاتر از 4/0 قرار داشته و با توجه به کمتر بودن مقدار سطح معنی داری از 05/0 می توان گفت که ضریب توافقی کندال معنادار بوده است و  درسطح اطمینان 95%  اتفاق نظر بین خبرگان وجود داشته است. هرچه ضریب توافقی کندال به ،،یک ،، نزدیک تر باشد، اتفاق نظر بین خبرگان بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها