فراتحلیل مطالعات سلامت اجتماعی و کیفیّت زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری جامعه شناسی ورزش و مدرّس دانشگاه جامع علمی- کاربردی، نویسنده ی مسئول jafaripour.z@gmail.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران asmanteghi@gmail.com

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل به تحلیل و ترکیب نتیجه مقاله ها و پایان نامه های مربوط به سلامت اجتماعی و کیفیّت زندگی و نیز بررسی نظریّه های اجتماعی موجود در این زمینه پرداخته شده است که  از بین مطالعات بسیار انجام  گرفته در باره موضوع مورد پژوهش تعداد 43 تحقیق انجام شده در این خصوص با بهره گیری از چک لیست فراتحلیل به عنوان ابزار اندازه گیری پژوهش برگزیده شدند.
بر اساس یافته های به دست آمده در بیش تر مطالعات انجام شده، واحد تحلیل فرد بوده است و در همه ی آن ها برای گردآوری داده ها از روش پیمایشی – نظری استفاده شده است. همچنین نظریّه ی سلامت اجتماعی کییز و پرسشنامه ی وی در این زمینه راهنمای بیش تر پژوهش ها بوده است. علاوه بر این، در بیش تر مطالعات یادشده، تأثیر عامل های گوناگون بر سلامت اجتماعی شناسایی شده اند که از میان این عامل ها؛ کیفیّت زندگی و شاخص های آن و همچنین میزان تحصیلات تأثیری چشم گیر بر سلامت اجتماعی داشته اند.

کلیدواژه‌ها