بررسی نقش شبکه ماهواره ای جم بر فرهنگ جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول، ایمیل: s.mohamadpour@gmail.com)

چکیده

با روند رو به رشد ابزارهای ارتباطی و تاثیر بلامنازع آن بر زندگی افراد به خصوص در دهه های اخیر و با راه اندازی و افزایش برنامه های شبکه های ماهواره­ای و شبکه های فارسی زبان، تغییر سبک زندگی مردم به سمت زندگی غربی و همچنین تغییر الگوهای رفتاری جوانان مورد بحث است که تاثیرات مستقیمی بر ارتباطات آنان با افراد جامعه، محیط خانواده، جمع دوستان و همسالان داشته و ایجاد خرده فرهنگهای جوانی نظیر نوع پوشش، نحوه صحبت کردن و استفاده از ماشین، موسیقی، تغییر رفتار و پوشش ظاهری باعث به وجود آمدن نگرانی های بسیار در سطح خانواده ها و جامعه شده است که این مهم به دلیل فقدان برنامه ریزی مناسب در خصوص مقابله و تولید محتوا توسط سازمان های متولی داخلی شدت یافته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش شبکه‌ی ماهواره‌ی جم بر فرهنگ جوانان است. چارچوب نظری تحقیق نظریه های استفاده و رضایت مندی، برجسته سازی و کاشت است.  جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و حتی الامکان دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به جهت قشر جوان بوده است. حجم نمو نه تعداد 384 نفر که بر اساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد و جهت سنجش پایایی و اعتبار ابزار از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که برنامه های شبکه ماهواره ای جم بر تغییر فرهنگ جوانان نقش دارد. نتایج حاکی از این است که برنامه های شبکه ماهواره ای جم بر رویکرد اقتصادی، اعتقادات مذهبی و ویژگی های شخصیتی جوانان نقش دارد.

کلیدواژه‌ها