«بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ناهنجار در میان تماشاگران فوتبال » مطالعه موردی:(تماشاگران تیم های استقلال و پرسپولیس حاضر در ورزشگاه آزادی در سال 1397)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان«بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ناهنجار در میان تماشاگران فوتبال در ورزشگاه آزادی است. هدف از پژوهش حاضر شناخت متغیرهای تاثیر گذار بر بروز رفتارهی ناهنجار است. روش تحقیق از نوع کمی وپیمایش است. جامعه آماری؛ 100000 نفر و روش نمونه گیری از نوع تصادفی سیستماتیک است . با توجه به فرمول کوکران  حجم نمونه معادل با 400نفر تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات شامل دو گونه نخست)روش اسنادی که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش جمع آوری اطلاعات همانند فیش برداری و... دوم) روش پیمایش که برای سنجش عوامل موثر بر رفتارهای نابهنجار از طریق گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای پایگاه اجتماعی ، ناکامی آموزشی ، ارتباط با خویشان و دوستان نابهنجار ، تنش در منزل ، سابقه دعوا و نزاع ، عوامل ورزشی (چون رفتار مربی ، بازیکن ، داور و ...) در بروز رفتارهای نابهنجار تماشاگران در بین تماشاگران دو تیم در ورزشگاه آزادی  موثر است. نتایج پژوهش نشان داد تمامی فرضیه ها اثبات شدند و رابطه معناداری با رفتارهای ناهنجاردارند.

کلیدواژه‌ها