تأثیر برنامه‌های آموزشی رسانه ارتباط جمعی تلویزیون بر ارتقای دانش ترافیکی(مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایرانMJ-ghaed@riau.com

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی (نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر برنامه‌های آموزشی رسانه ارتباط جمعی تلویزیون بر ارتقای دانش ترافیکی بود. روش این پژوهش، توصیفی و از حیث هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل شهروندان منطقه 8 تهران به تعداد 378519 بود. به دلیل گستردگی و پراکندگی جامعه، نمونه‌ای با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 270 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود. از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای و سیستماتیک برای توزیع پرسشنامه در تمام محله‌های منطقه 8 بهره گرفته شد. توزیع پرسشنامه تا جایی ادامه پیدا کرد که تمامی 270 پرسشنامه تکمیل شود. برای سنجش روایی مقیاس‌ها از تکنیک تحلیل عاملی و برای سنجش پایایی نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌ شد. داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌ها پس از کدگذاری، استخراج و با استفاده از نرم‌افزار SPSS، تجزیه‌وتحلیل شدند. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون خی‌دو استفاده شد. بر اساس نتایج، میزان هیجان پیام‌های ترافیکی رسانه ارتباط جمعی تلویزیون؛ استفاده از افراد و شخصیت‌های سرشناس؛ استفاده از سبک آموزش انیمیشنی؛ زمان پخش برنامه‌های ترافیکی رسانه؛ و نحوه تکرار برنامه‌های ترافیکی رسانه جمعی تلویزیون در ارتقای دانش ترافیکی شهروندان، تأثیرگذار است. بر این اساس، فرضیه‌های پژوهش تأیید شد.

کلیدواژه‌ها