بررسی رابطه بین افت تحصیلی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،دانشگاه آزاد اسلامی،علوم تربیتی،بابل،ایران.ایمیل: m.salehi729@gmail.com

2 دانشگاه آزاد اسلامی،علوم اجتماعی،بابل،ایران.( * نویسنده مسئول) ایمیل: Mpahlavan1967@gmail.com

3 دانشگاه آزاد اسلامی،علوم تربیتی،بابل،ایران.ایمیل: Shojaee28@yahoo.com

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین افت تحصیلی و عوامل اجتماعی موثر بر آن انجام گرفته است و در این پژوهش از رهیافت های نظری همچون : ساختارگرایی، کارکردگرایی، انتقادی و تعامل گرایی استفاده شده است. و هم چنین با استفاده از ادبیات و پیشینه پژوهش، چهار فرضیه استخراج گردید که به مدد شاخص های آماری به محک آزمایش گذاشته شده اند. این پژوهش از  نظر هدف کاربردی و از  نظر روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان متوسطه دوم استان مازندران در سال تحصیلی(97-1396) می باشند. که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران (170) نفر دانش آموز محاسبه شد. و برای دستیابی به نمونه ها از روش تصادفی ساده استفاده گردید. داده ها نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از جداول مربوطه، و  با بکارگیری آمار استنباطی در نرم افزار آمار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
   یافته های این پژوهش موئید آن است که بین متغیرهای : پایگاه اقتصادی-اجتماعی ، سرمایه اجتماعی ، کنترل عملکرد آموزشی و امکانات آموزشی با افت تحصیلی در بین جامعه آماری ، با اطمینان بسیار  بالا رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر ، در مجموع و به ترتیب متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ضریب (29%) ، سرمایه اجتماعی با ضریب (28%) ، کنترل عملکرد آموزشی باضریب (27%) و امکانات آموزشی باضریب (11%) بیشترین ضریب تأثیر رگرسیون استاندارد شده را بر متغیر وابسته (افت تحصیلی) داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها