رابطه آموزش کارآفرینی باسرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار بهزیستی استان البرز درسال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده، علوم احتماعی ، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران Talebikherad@gmail.com

2 گروه علوم سیاسی ، دانشکده علوم اجتماعی ، واحد رو.دهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران (نویسنده مسئول )Masi.reshad@yahoo.com

چکیده

هدف این تحقیق ارتباط آموزش کارآفرینی با سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان البرزانجام شده است. روش این تحقیق از نوع شبه آزمایشی بوده است. جامعة آماری در این تحقیق از 1257پرونده بازتوان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان البرز سال1395 بصورت تصادفی120نمونه انتخاب وازپرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت وگوشال وپرسشنامه کارآفرینی ازآزمون تی زوجی ازنرم افزارspss برروی آزمودنی هااجرا گردید. نتایج این پژوهش با توجه به سطح معناداری بدست امده می توان گفت که آموزش های کارآفرینی بر سرمایه اجتماعی بین زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی تاثیر معناداری داشته است.. با توجه به سطح معناداری بدست امده که برابر 0.024 بدست امده و کمتر از 0.05 است، بنا بر این می توان گفت که آموزش های کارآفرینی بر سرمایه اجتماعی بین زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی تاثیر معناداری داشته است. مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی در قبل و بعد از دوره آموزشی نشان می دهد که برگزاری این دوره ها سرمایه اجتماعی این افراد را افزایش داده است. وهمچنین آموزش های کارآفرینی بر بعد (ساختاری ،شناختی،ارتباطی)سرمایه اجتماعی بین زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی تاثیر معناداری داشته است. مقایسه میانگین بعد (ساختاری،شناختی،ارتباطی) سرمایه اجتماعی در قبل و بعد از دوره آموزشی نشان می دهد که برگزاری این دوره ها بعد (ساختاری،شناختی،ارتباطی) سرمایه اجتماعی این افراد را افزایش داده است.
-با توجه به سطح معناداری بدست امده که برابر 0.034 بدست امده و کمتر از 0.05 است، بنا بر این می توان گفت که آموزش های کارآفرینی بر بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی بین زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی تاثیر معناداری داشته است. مقایسه میانگین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی در قبل و بعد از دوره آموزشی نشان می دهد که برگزاری این دوره ها بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی این افراد را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها