بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه:کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیرت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران. (نویسنده مسئول) E-mail:ali.alinezhad1356@gmail.com

چکیده

هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران است که ذیل هدف اصلی، رابطه عواملی چون یگانگی نهادی، سطح نفوذ مدیر، سطح ملاحظه گری، تأکید علمی و پشتیبانی منابع با رفتارشهروندی کارکنان بررسی شده است. روش اجرا پیمایش و جامعه مورد پژوهش، متشکل از کلیه کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران بوده و از این جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران 113نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن و تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و بعد از نرمال سازی داده ها از آزمون رگرسیون چندمتغیره  استفاده گردید. نتایج نشان داد که سلامت سازمانی و از 5 مؤلفه های آن 3 مولفه (نفوذ مدیر، تأکیدعلمی و رحیه، پشتیبانی منابع) بر رفتار شهروندی تأثیر دارند اما 2مؤلفه های (یگانگی نهادی و ملاحظه گری) تأثیری بر رفتار شهرونی ندارند. با توجه به مطالعات انجام شده می توان نتیجه گرفت سلامت سازمانی نقش مهمی در رفتار شهروندی سازمانی دارد و وجود سلامت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی را افزایش می دهد

کلیدواژه‌ها