بررسی و مقایسه میزان تاثیر عوامل خانوادگی و اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم و سوم متوسطه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشکده علوم انسانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 2-استادیار جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران(نویسنده مسئول) habibkarimian@yahoo.com

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل  اجتماعی بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر اول و دوم و سوم متوسطه شهر گرمسار اجرا شده است. هدف از انجام این تحقیق مشخص نمودن نقش عوامل اجتماعی بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول و دوم و سوم متوسطه شهر گرمسار می باشد که به شیوه ی تحقیق میدانی اجرا گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را 768 نفر از دانش آموزان دختر مقطع اول، دوم و سوم متوسطه رشته های ریاضی، تجربی، انسانی و فنی حرفه ای که در سال تحصیلی 1396-1395 در مدارس شهر گرمسار مشغول به تحصیل بوده اند، می باشد. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکرال از بین جامعه آماری، به تعداد  256 نفر معین گردیده است. فرضیات از طریق آزمون کرامرزی و رگرسیون چند متغیره سنجیده شد ونتیجه آن چنین به شرح ذیل بیان شد. جهت سنجش شدت رابطه بین دو متغیر نیروی انسانی آموزشی ماهر و متخصص و افت تحصیلی دانش آموزان از ضریب کرامرزوی استفاده گردید که مقدار این ضریب 77/0 و سطح معناداری 01/0، بیانگر این است که همبستگی مثبت و قوی بین دو متغیر افت تحصیلی دانش آموزان و نیروی انسانی آموزشی ماهر و متخصص وجود دارد. همچنین سطح معناداری 01/0، بین دو متغیر افت تحصیلی دانش آموزان و پایگاه اجتماعی خانواده بیانگر این است که همبستگی مثبت و قوی وجود دارد. با توجه به مقدار  86/8 =F با سطح معنی داری 000/0 نشان دهنده رد فرضیه صفر یعنی وجود رابطه معنادار میان دو متغیر  عوامل اجتماعی و افت تحصیلی بوده است. از سوی دیگر جهت سنجش شدت رابطه بین دو متغیر انسجام خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان از ضریب کرامرزوی استفاده گردید که مقدار این ضریب 66/0 و سطح معناداری 05/0، بیانگر این است که همبستگی مثبت و قوی بین دو متغیر انسجام خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد.      

کلیدواژه‌ها