بررسی تاثیر فرهنگ فقر بر بروز انحرافات اجتماعی در محله های فرودست شهر اراک (نمونه موردی:محله باغ خلج اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ۀموخته کارشناسی ارشد

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ فقر در محله های فرودست شهر اراک بر بروز انحرافات اجتماعی در این محله ها است.برای این منظور شاخصه های فرهنگ فقر شناسائی و تاثیر آنها بر 3 انحراف عمده اجتماعی این محله ها یعنی مصرف مواد مخدر،سرقت و نزاع مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس گزارش هبیتات مناطق شهری در 30 سال آینده مهمترین کانون رشد جمعیت جهان خواهند بود و با این افزایش جمعیت،دولت ها در کشورهای درحال توسعه با چالش نرخ رشد بالای فقر مواجه هستند. شهری شدن فقر از بزرگترین چالش های توسعه جهانی است که در صورت تداوم روند نامطلوب کنونی، در طی سه دهه آتی شامل دو میلیارد نفر ساکنان نواحی فرودست شهری خواهد شد.چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریه فرهنگ فقر تشکیل شده است.در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده است.نمونه آماری 372  نفر است که با روش نمونه گیری 3 مرحله ای سهمیه ای،خوشه ای و تصادفی ساده از بین حدود 12 هزار نفر ساکنان محله باغ خلج اراک انتخاب شده اند.یافته های این پژوهش نشان داد که هر سه انحراف اجتماعی در محله باغ خلج از سطح بالائی برخوردارند و ارتباط معنا دار مستقیمی با سطح فرهنگ فقر دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه مدل رگرسیونی و ضریب تعیین متغیر مستقل،به طور معنا داری متغیر وابسته را پیش بینی می کنند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثر فرهنگ فقر بر روی انحرافات اجتماعی چهار گانه پژوهش معنی دار است.در این پژوهش به منظور کنترل و کاهش مولفه های فرهنگ فقر و انحرافات اجتماعی در محله های فرودست شهری،راهکار توانمند سازی ساکنان با رویکرد اجتماع محور در ابعاد اقتصادی،فرهنگ و اجتماعی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها