تأثیر آموزش فلسفه کودک بر مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه بین‌المللی قزوین، قزوین، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش فلسفه بر مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها به صورت نیمه آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه منطقه 3 تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 بود (N=6500). حجم نمونه 30 نفر در نظر گرفته شد و برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی ماتسون(1983) دارای ۵۶ سوال و ابعاد مهارت‌های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر‌اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان و برگزاری دوره آموزشی فلسفه برای کودکان برای گروه آزمایش به مدت 13 جلسه 60 دقیقه‌ای، بر اساس «طرح درس‌های فلسفه برای کودکان» مایکل باروز بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش فلسفه بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه تاثیر دارد. بطوریکه موجب بهبود سطح مهارت‌های اجتماعی با اندازه اثر 75 شده است.

کلیدواژه‌ها