نشانه شناسی نام تجاری کالا و همبستگی آن با ارتباط گیری و اقبال مردم در بازار ایران مطالعه ی موردی: نام تجاری لوکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته دکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشکده زبان و ادبیات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، تهران، ایران *. نویسنده‌ی مسئول مقاله و عهده دار مکاتبات zabolhassani@hotmail.com

3 دانشیار زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

در دنیای پرتلاطم بازار کالا که با عرضه­ی خیل عظیمی از محصولات متنوع همراه است، نگاه مخاطب، قبل از هر چیز با نام ­تجاری گره می­خورد. گویی، هر نامی که بتواند با قدرت بیشتری ذهن مخاطب را درگیر و بسوی خود جلب نماید برنده­ی این میدان است و نهایتاً می­تواند انتخاب­ گردد. در این بین، به نظر می­رسد کالاهای لوکس با توجهی متفاوت به این ویژگی ممتاز توانسته­اند بیش از سایر کالاها از مزایای نام تجاری بهره­مند گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی نشانه­شناختی 40 نام تجاری­ برتر کالای لوکس و تلاش برای کشف اصول نشانه ای حاکم بر آن با تکیه بر دو اصطلاح خاستگاه نام تجاری کالای لوکس و تجربه­ی مخاطب آن در چارچوب  نشانه­شناسی فرهنگی اجتماعی از طریق تحلیل داده­های حاصل از جمع­آوری اطلاعات یعنی شیوه­ی اسنادی (کتابخانه­ای) و میدانی (پرسشنامه­ای)  است. در این پژوهش، بدلیل استفاده از دو نوع پرسشنامه­ی متفاوت جهت مقایسه­ی کالاهای لوکس و غیر لوکس با دو نوع جامعه­ی آماری با حجم نمونه­ی مجموعا 342 نفر روبرو هستیم که از میان اولین جامعه­ی آماری که به افراد ایرانی مصرف­کننده­ی کالاهای غیر لوکس و دومین جامعه آماری که به افراد ایرانی مصرف­کننده­ی کالاهای لوکس متعلق است بر اساس روش نمونه گیری تصادفی مطبق انتخاب گردیده اند. با توجه به روش جمع­آوری داده­ها به روش پیمایشی، از روش تجزیه و تحلیل داده­های کمی استفاده و سپس داده های مذکور در قالب دو شکل متفاوت یافته­های توصیفی (همبستگی پیرسون) و تحلیلی (همبستگی اسپیرمن) بررسی گردیدند. یافته­های حاصله نشان می­دهد تجربه­ی مخاطب نسبت به خاستگاه و هویت نام تجاری با قدرت بیشتری قادر است نظر مشتریان کالای لوکس در ایران را به سوی خود جلب نماید. بر این اساس، معنای ادراکی مخاطبین که بر پایه­ی تجربیات فردی و بینش فرهنگی-اجتماعی متفاوتی شکل می­گیرد معانی متفاوت ضمنی را برای هر نام تجاری رقم می­زند که می­تواند منجر به ارتباط گیری و پذیرش های متفاوت نام تجاری از سوی مخاطبین شود و نهایتاً نتایج متفاوتی را در عرصه­ی تجارت بهمراه آورد.
 
 

کلیدواژه‌ها