عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر گرایش به مهاجرت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مهاجرت از کشور می باشد. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 120نفر از دانشجویان 35-25 ساله کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز است که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری رگرسیون و ضریب همبستگی انجام گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که عامل کششی کشور مقصد (فرصت اشتغال، انگیزه پیشرفت، رفاه کشور مقصد،فرصت های علمی کشور مقصد) با تمایل به مهاجرت از کشور رابطه معنی داری وجود دارد. عامل رانش کشور مبدا  (بیکاری ودستمزد پایین، تبعیض و بی عدالتی ادراک شده) باعث  تمایل به مهاجرت از کشور می شود. ضمن آنکه انگیزه پیشرفت یکی از پیش بینی کننده های معنی دار تمایل به مهاجرت است. بین عوامل رانشی، بیکاری تحصیل کرده ها و تبعیض و بی عدالتی ادراک شده  پیش بینی کننده های معنی دار تمایل به مهاجرت است. اما عوامل حفاظت کننده (تعلق به وطن و گرایش مذهبی) با تمایل به مهاجرت رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها