شناخت جایگاه اجتماعی زنان در آثار تهمینه میلانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،تهران، ایران

2 دانشیار ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،تهران، ایران

چکیده

سینما هنر شاخص قرن بیستم است و به عنوان رسانه نسبتاً جدیدی است که به عنوان هنر هفتم یاد می شود، و وسیله ای است که در آن واحد پیام های یکسانی را برای تعداد زیادی از افراد ارسال می دارد .هدف کلی این پژوهش شناخت جایگاه اجتماعی زنان در آثار تهمینه میلانی می باشد. روش این پژوهش از نظر مسیراز نوع کیفی ، از نظر اجرا به صورت کتابخانه ای و میدانی  بوده و جامعه آماری آن کلیه آثار تهمینه میلانی است که از آن میان  نمونه آماری هفت  فیلم تحت عناوین  دوزن (1377)، نیمه پنهان (1379) واکنش پنجم (1381)، زن زیادی (1383)، آتش بس(1384)، تسویه حساب (1387)، یکی از ما 2 نفر (1389) با روش  نمونه گیری اطلاعات محور برای مطالعه انتخاب شده اند .ابزارهای پژوهش فیش برداری و  مصاحبه بوده که داده های جمع آوری شده از طریق تحلیل محتوا به کمیت درآمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند نتایج این پژوهش نشان داد زنان از نظر در آمد و تحصیلات ، استفاده از محصولات فرهنگی ، کسب مهارت های فردی در رتبه بالایی قرار دارند و دارای شبکه اجتماعی قوی می باشند و در مقابل خشونت های اعمال شده سکوت نمی کنند و دست به واکنش های گوناگون می زنند.

کلیدواژه‌ها