رابطه مشارکت در ورزش با میل به خشونت در محیط کار در معلمان ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیرتربیت بدنی در آموزش پرورش شهرستان آمل

2 .Email:bsalehniya@yahoo.comعضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ایران. نویسنده مسئول

چکیده

هدف ازانجام این پژوهش شناخت رابطه بین مشارکت در ورزش با میل به خشونت در محیط کار در معلمان ورزش ،آموز ش و پرورش است. اینپژوهش ازنظر ماهیت اجرا پژوهش توصیفی _ پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن کلیه معلمان مشغول به خدمت فارغ از جنسیت شهرستان آمل در سال 95 می باشد . تعداد نمونه به صورت تمام شمارکه 169 نفرانتخاب شده است ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای آزمون فرضیه هاازضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمناستفاده و نتایج تحقیق نشان داد که بین مشارکت در ورزش با میل به خشونت در محیط کار در معلمان ورزش شهرستان آمل رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ چرا که سطح معناداری مشاهده شده(0001/0=sig) از مقدار خطای پیش بینی شده(01/0) کوچکتر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که بین مشارکت در ورزش با مولفه های میل به خشونت در محیط کار(خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت واکنشی) در معلمان ورزش شهرستان آمل رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها