طراحی و اعتباریابی پرسشنامه فرهنگ مدیریت جهادی در بانک مسکن (مورد مطالعه:شعب استان تهران بانک مسکن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مقاله برگرفته از رساله دکتری است. دانشجوی دکتری، دانشکده علوم تربیتی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 نویسنده مسئول)، استادیار، دلنشکده علوم تربیتی و مدیریت، دانشگاه آزاد واحد رودهن، رودهن، ایران. Zo_rashid@yahoo.com

3 استادیار، دلنشکده علوم تربیتی و مدیریت، دانشگاه آزاد واحد رودهن، رودهن، ایران. mehdi‌_klnt@yahoo.com

چکیده

هدف این تحقیق، طراحی و اعتباریابی پرسشنامه فرهنگ مدیریت جهادی، در بانک مسکن بوده است. روش تحقیق از نوع اکتشافی و در مرحله اول تحقیق (شناسایی شاخصها)، جامعه و نمونه 200 نفر از مدیران ارشد بوده که از طریق فن دلفی، گویه ها شناسایی، تقلیل و کدگذاری و در نهایت، پرسشنامه با 217 شاخص تهیه شد. در مرحله دوم جهت سنجش اعتبار پرسشنامه، در بین نمونه آماری به تعداد 361 نفر(جامعه آماری 6059نفر) از مدیران اجرایی در سطح شعب استان تهران توزیع گردید. تعداد نمونه بر اساس روش کوکران تعیین شد. مقدار 96/0=KMO و معناداربودن آزمون بارتلت 05/0=P نشان دهندة توجیه پذیربودن اجرای تحلیل عاملی در این مطالعه بود. پایایی پرسشنامه با محاسبة آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS  و نیکویی برازش ساختار پرسشنامه و زیرمولفه های آن به روش محاسبة ضرایب تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار AMOSS انجام گرفت. یافته ها نشان داد پرسشنامه با 14 مولفه و 98 گویه با آلفای کرونباخ 97/0 از سازگاری درونی خوبی برخوردار بوده و تحلیل عاملی تأییدی نیز برازش خوب ساختار پرسشنامه (98/0=GFI , 86/0=AGFI , 98/0=NNFI , 02/0=RMSEA , 98/0=CFI) را نشان داد.

کلیدواژه‌ها