تبیین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی دو زبانه بر اساس سبک‌های تفکر، سبک‌های یادگیری، هوش هیجانی و استرس تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است. *دانشجوی دکتری گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.( نویسنده مسوول). mirhahsemi@riau.ac.ir

3 استاد گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای تبیین پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دبیرستانی دو زبانه (فارسی زبان و ترک زبان) بر اساس سبک­های تفکر، سبک­های یادگیری، هوش هیجانی و استرس تحصیلی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، همبستگی-پیش بینی و علّی غیرآزمایشی است و از نظر زمان از نوع مقطعی و از لحاظ ماهیت داده‌ها، کمی است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل دانش آموزان مقطع دبیرستان دختر و پسر (دوره دوم) شهر زنجان در سال تحصیلی 1396-1395 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله­ای، تعداد 300 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های سبک‌های یادگیری کلب (LSI)، پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر (TSI)، مقیاس استرس درک شده کوهن و همکاران (PSS-4)، آزمون هوش هیجانی بار–اُن و ملاک پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محاسبه معدل نمرات نوبت اول بود. به­منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به­منظور محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه‌ها بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، مدل‌سازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم‌افزار  SPSS-V22و Amos-V8.8 انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سبک‌های یادگیری، استرس تحصیلی، سبک‌های تفکر و هوش هیجانی تقریباً 18 درصد از تغییرات مربوط به پیشرفت تحصیلی دو زبانه‌ها را تبیین می‌کند. همچنین یافته ها نشان داد مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها