برسی میزان روایی و پایایی ابزار سنجش و کیفیت توسعه اجتماعی در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران: fallahy@me.com

2 دانشکده روانشناسی – علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران. majidkaffashi@yahoo.com

3 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.

چکیده

توسعه اجتماعی مفهومی است که اخیرا مورد توجه جدی سیاستگزاران و به ویژه مدیران شهری قرار گرفته است. این تحقیق به منظور برسی مفهوم توسعه اجتماعی و شناخت شاخص های آن و میزان بررسی سطح پایایی و روایی آن صورت گرفت. شیوه انجام تحقیق در بخش مطالعه مفهوم توسعه اجتماعی از نوع اسنادی بود و در بخش سنجش میزان روایی و پایایی ابزار از نوع پیمایش می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان ساکن در شهر تهران می باشند. شیوه نمونه گیری تحقیق از نوع خوشه ای چندمرحله ای است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. حجم نمونه تحقیق 384نفر می باشد که این رقم بر اساس مراجعه به جدول مورگان تعیین شد. برای کاهش دادن خطا این میزان افزایش یافت. با توجه به یافته های تحقیق در بخش مرور اسنادی، مهمترین شاخص های توسعه اجتماعی (کیفیت زندگی، وفاق اجتماعی، اخلاق توسعه اجتماعی و امنیت اجتماعی) می باشد. داده های تحقیق توسط ابزار پرسشنامه و براساس 120 گویه و پرسش بدست آمد. شاخص سازی و ساختن ابزار برای بررسی پایایی و روایی ابزار از تکنیک تحلیل عاملی توسط نرم افزارهای لیزرل و spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد شاخص های امنیت اجتماعی، وفاق و همبستگی اجتماعی، کیفیت زندگی و اخلاق توسعه اجتماعی بیش از 70درصد از واریانس متغیر توسعه اجتماعی را تبیین می نمایند. همچنین سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران نزدیک به متوسط می باشد.

کلیدواژه‌ها