ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محیط کسب و کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1-دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(نویسنده مسئول).

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در سال های اخیر تعداد دانشجویان کشور افزایش چشمگیری داشته است و نخبگان زیادی مورد شناسایی قرار گرفته اند بطوریکه صده ها مقاله علمی چاپ و منتشر شده است، اما تولیدات علمی تبدیل به فراورده نشده و مسائل کشورحل نگردیده است.
هدف اصلی این مقاله، ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محیط کسب و کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است.
روش ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر چگونگی مسایل مورد مطالعه و گرد آوری اطلاعات، توصیفی– مشاهده ای و پیمایشی است. روش نمونه گیری در این پژوهش روش هدفمند است. جامعه آماری پژوهش 3000 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان در کل کشور ایران در سال 2016-2015 بودند، که از میان آنها تعداد 572 جهت نمونه پژوهش انتخاب شدند که تعداد 362 نفر به پرسشنامه محقق ساخته که شامل 80 سوال بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت بود، پاسخ دادند تعداد 350 پرسشنامه به طور کامل بوسیله نمونه ها تکمیل گردید و جهت اجرای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه بوسیله 10 نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش واریماکس استفاده شد (KMO . پایایی پرسشنامه 0.87 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و روش AHP به وسیله نرم افزار spss و لیزرل استفاده شد
یافته ها: نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل عاملی نشان داد، الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محیط کسب و کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان مشتمل بر ابعاد فردی(0.260)، درون سازمانی(0.463) و برون سازمانی(0.276) می باشد
نتیجه گیری: از بین ابعاد، عامل درون سازمانی بیشترین تأثیر را بر توانمند سازی نخبگان دارد، لذا برای توانمند سازی نخبگان باید در چارچوب مولفه های تدوین شده، مدل توانمندسازی طراحی و سازوکارهای اجرایی تدوین گردید.
کلید واژه ها: توانمندسازی، محیط کسب و کار، نخبگان، اقتصاد دانش بنیان

کلیدواژه‌ها