بررسی ‌جامعه‌شناختی ایجاد پناهگاههای حمایتی زنان خشونت دیده در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان اصفهان

2 گروه پژوهش اجنماعی، دانشکده روانشناسی – علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران shams279@yahoo.com

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی جامعه شناختی ایجاد پناهگاه های حمایتی برای زنان تحت خشونت خانگی قرار گرفته در شهر تهران می باشد. این تحقیق به روش کیفی انجام شده و ماهیتی اکتشافی و تبیین دارد. از  مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردیده و جامعه آماری آن شامل۵۰ زن مورد خشونت خانگی قرار گرفته ساکن در پناهگاه حمایتی و 17 کارشناس سازمان بهزیستی کل کشور می باشد که با استفاده از نظارت کارشناسان نقاط قوت و ضعف و همچنین عوامل خارجی فرصت ها و تهدیدات بر اساس نظارت جمع آوری و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل SWOTنشان می دهد که: 1- مولفه کاهش میزان خشونت خانگی و برخورداری زنان آسیب دیده از حمایت های لازم به عنوان مهم ترین نقاط قوت 2- مولفه عدم آگاهی و اطلاع زنان از وجود پناهگاهی حمایتی و جا نیافتادن مزایای پناه گاه حمایتی برای عموم جامعه اولیت اول در ضعف پناهگاه 3- از بین فرصت های بیرونی ایجاد امکانات جدید برای ورود زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته به جامعه و افزایش توجه دولت در سرمایه گذاری انسانی به عنوان اولیت اول 4- از بین تهدیدهای خارجی تعارض فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن و ضعف زیرساخت ها و اصلاحات زیر بنای قانونی به عنوان مهمترین تهدید خارجی شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها