مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته و تاثیر آن بر رفتارهای اخلاقی- اجتماعی فرزندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران(نویسنده مسئول) sh-anzalchi@iau-arak.ac.ir

2 استاد روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

3 استاد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

4 استاد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روشهای تربیتی خانواده های منسجم و گسسته و تاثیر آن بر رفتارهای اخلاقی-اجتماعی فرزندان بود. بدین منظور در یک پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی از جامعه ی آماری مشتمل بر تمامی پسران 19 تا 25 ساله ی مقیم در ندامتگاه شهر اراک  تعداد 45 نفر به همراه والدینشان به روش در دسترس انتخاب و 45 نفر از پسران مشغول به تحصیل که سابقه ی تخلف انضباطی نداشتند به همراه والدینشان با آنها همتا شدند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه های جمعیت شناختی، اقتدار والدین، انسجام خانواده و مصاحبه ساختارمند ویژه والدین بود. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t برای گروههای مستقل و آزمون یو مان ویتنی تحلیل شد. نتایج نشان داد که در خانواده های منسجم به طور معناداری اقتدار، قانون مداری، نفوذپذیری، سهل گیری، اتحاد و همسویی، پذیرش، کارکرد عاطفی، انعطاف پذیری، و نقش پدرانه و مادرانه ، هم در پدران و هم در مادران، بیشتر و استبداد پدران کمتر از خانواده های گسسته بود. ضمن اینکه رفتارهای اخلاقی– اجتماعی فرزندان خانواده های منسجم به طور معناداری بیشتر از فرزندان خانواده های گسسته بود (05/0P<).

کلیدواژه‌ها