مطالعه مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای در سازمان های ورزشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد واحد رودهن (گروه تربیت بدنی- دکتری مدیریت ورزش)

چکیده

امروزه یکی از مهم ترین عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها، توجه به اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مزیت رقابتی در جامعه می باشد هدف از انجام این پژوهش مطالعه مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای در سازمان های ورزشی کشور می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی –  پیمایشی  و از نظر هدف کاربردی می باشد و داده ها بصورت مقطعی در سال 1396 جمع آوری گردیده است.  جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران عملیاتی و ستادی وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک که طبق آمار حدودا 153نفر را تشکیل می دادند. نمونه گیری این پژوهش بصورت تمام شمار و نمونه برابر جامعه قرار گرفت برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخت با 54 سوال و طیف 5 بعدی لیکرت  استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه گردید برای تجزیه و تحلیل یافته­ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، آزمون t تک نمونه و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می داد بطور کلی مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای در سازمان های ورزشی کشور پایین تر از میانگین و استاندارد ها قرار دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می داد؛  خط مشی و رویه، کدهای اخلاقی، اثربخش بودن ارتباط و رفاه و آسایش مردم، از مهمترین دغدغه های سازمان های ورزشی کشور و حمایت مالی از انجمن های ورزشی محلی، اخلاقی بودن مسائل استخدامی، صرفه جویی در انرژی و  ارزیابی عملکرد از کمترین اهمیت و دغدغه های در ارتباط با و مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای اجتماعی در سازمان های ورزشی کشور می باشند.

کلیدواژه‌ها