طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی با استفاده از تکنیک دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *دانشجوی دکتری،گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

2 استادیار،گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

چکیده

      هدف از انجام این تحقیق طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی به روش دلفی فازی در استان گلستان می‌باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن؛ توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایشی است. جامعه این تحقیق را خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در راستای توسعه کارآفرینی در روستاها تشکیل می‌دهند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد و از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. در مجموع پرسشنامه ای برای 50 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی که شناسایی شده ، ارسال شد. برای تعیین حجم نمونه از روش سرشماری بهره گرفته شد لذا تعداد حجم نمونه 50 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تحقیق ، نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی است. تحقق اهداف تحقیق ، با بهره گیری از روش دلفی فازی در شناسایی 29 عامل اصلی موثر بر توسعه پایدار کارآفرینی روستایی، وزن دهی عوامل یا معیار مدل پیشنهادی و طبقه بندی آنها در 4 گروه کلی: اقتصادی،اجتماعی،محیطی و نهادی، میسر شده است

کلیدواژه‌ها