بررسی رابطه پیوند اجتماعی و خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.(مسئول مکاتبات):bahare.hemmatpour@gmail.com

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: mohseni.net14@gmail.com

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پیوند اجتماعی و خشونت علیه زنان در فضای سایبر در میان زنان 20 تا 45 ساله شهر تهران، با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. در بخش چارچوب نظری از نظریه­هایی هم چون نظریه پیوند اجتماعی ،همنوایی گروهی و خشونت­های سایبری استفاده شده است. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 386 نفر محاسبه که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و مطالعه شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه­ی ترکیبی محقق ساخته و گویه­ها استاندارد بوده که پس از تایید اعتبار سازه­ای و صوری آنها توسط صاحب­نظران، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0.79) محاسبه و استفاده شده است. یافته­های حاصل از آزمون فرضیه­ها درباره­ی رابطه­ی بین متغیرها نشان دهنده آن است که به موازات افزایش پیوند اجتماعی زنان و دلبستگی خانوادگی خشونت علیه زنان کاهش می­یابد نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن است متغیر درگیری اجتماعی بیش از دیگر متغیرها بر خشونت علیه زنان تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها