بررسی سطح سرمایه اجتماعی درمیان کاربران جوان شبکه های اجتماعی مجازی مورد مطالعه دانشجویان واحد تهران غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ،واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران (نویسنده مسئول) fathi.soroush@gmail.com

چکیده

با توجه به پیشرفت چشمگیر تکنولوژی ومتناسب با  دگرگونی شکل حوزه  خصوصی تعامل و تقابل انسانها با یک دیگر اشکال دیگری به خود گرفته بطوریکه که حضور فیزیکی افراد حذف و به حضوری مجازی تبدیل شده است. با توجه به کنشهای متعامل در جهت پاسخگویی به نیازهای بشری و عدم امکان حذف آن ، شکل دیگری از زندگی اجتماعی را رقم زده است، بدین مفهوم که فعالیتهای انسانی از فضای واقعی به فضای مجازی مهاجرت کرده است.در این میان مفاهیم علوم اجتماعی نیز بار معنایی خودرا به شکل دیگری با گذر زمان نمود پر رنگتری پیدا کرده اند، بطوریکه مفهوم سرمایه اجتماعی  با ابعاد مشارکت، اعتماد، وهمبستگی میان اعضای یک گروه و یا چند گروه که در حال تبادل اطلاعات در فضای دیگری هستند، نظام ساختارمند و هدفمندی را شکل می دهند تا  به سوی دستیابی به هدف ارزشمند زندگی اجتماعی رهنمون شوند .بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی سطح سرمایه اجتماعی در بین کاربران جوان شبکه های اجتماعی مجازی می باشد که با روش پیمایشی انجام شده و ابزار گرد اوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و از شیوه نمونه گیری تصادفی به جمع اوری داده ها از تعداد 400 نفرنمونه (که براساس فرمول کوکران تعیین گردیده است ) پرداخته است.
یافته ها نشان داد سطح اعتماد ، مشارکت و همبستگی اجتماعی کاربران در فضای مجازی در حد بالایی است و در نتیجه سطح سرمایه اجتماعی کاربران از متوسط به بالاست . در نتیجه این واقعیت را باید پذیرفت که بسیاری از تعاملات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در فضای مجازی مورد اقبال کاربران می باشد که می تواند تاثیر چشمگیری در زندگی افراد داشته باشد.بطوریکه قطع این ارتباط می تواند شریان زندگی افراد را در زمینه های مختلف مختل کند

کلیدواژه‌ها