تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ادراک شده مصرف‌کنندگان شرکت دلند الکتریک با تاکید بر نقش میانجی رضایتمندی مصرف کننده در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .Email: mehrani@aliabadiau.ac.ir گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول، ایران

2 Email:m_sadeghi2701@yahoo.com باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران(نویسنده مسئول).

چکیده

هدف از مطالعه حاضر تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ادراک شده مصرف‌کنندگان شرکت دلند الکتریک با تاکید بر نقش میانجی رضایتمندی مصرف کننده در استان گلستان است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه‌ی آماری آن،کلیه مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریک در استان گلستان می باشند و تعداد نمونه نیز بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،384 نفر بوده است . ابزار گرداوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه است که ضریب آلفای کرونباخ همه سوالات پرسشنامه بالای 7/0 بوده است.  جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر نرم‌افزار لیزرل استفاده ‌شده است. نتایج حاکی از آن است که بین مسائل زیست محیطی بر رضایت مصرف کنندگان، بینتوسعه جامعه بر رضایت مصرف کنندگان، بین   شرایط فیزیکی محیط کار بررضایت مصرف کنندگان، بین قیمت مناسب محصولات بر رضایت مصرف کنندگان، بین کیفیت محصولات بر رضایت مصرف کنندگان ، بین برآورده شدن انتظارات بر رضایت مصرف کنندگان، بین فروش رابطه ‌مند بر رضایت مصرف کنندگان و  بین رضایت مصرف کنندگان بر روی ارزش درک شده  مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریک تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها