عوامل اجتماعی موثر بر شکل‌گیری کژکاری‌های آموزش عالی (با تاکید بر مدرک‌گرایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

. گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. dr.parsa@riau.ac.ir

چکیده

این پژوهش با هدف عوامل موثربر شکل گیری کژکاری‌های آموزش عالی با تاکید بر مدرک گرایی با رویکرد کمی صورت گرفته است. جامعه آماری آن شامل کلیه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران می‌باشد که از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای برای نمونه‌گیری استفاده شده است، که در نهایت چهار دانشگاه (تهران شمال، تهران جنوب، تهران غرب و تهران مرکز) انتخاب و از میان این چهار واحد دانشگاهی تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد380 نفر انتخاب شده‌اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون صورت گرفت و نتایج نشان داد که عوامل متعددی در شکل‌گیری کژکاری‌های آموزش عالی نقش دارد از جمله کمی‌گرایی، مدرک گرایی، ضعف ساختار مدیریتی. یافته‌ها نشان داد که کمی‌گرایی به محتوای درسی در آموزش عالی با ضریب همبستگی 49 درصد، مدرک‌گرایی با ضریب همبستگی 82 درصد و ضعف ساختاری با 60 درصد از عوامل موثربر کژکاری‌های آموزش عالی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها