زبان ارتباطی جوامع انسانی:منظری از آموزش گردشگری خلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مدل کسب و کار پیشنهادی برای گردشگری خلاق در چهارچوب توریسم پایدارارتباطی- فرهنگی مورد آنالیز قرار گرفته است. اگرچه توریسم خلاق عموما به عنوان فرمی از توریسم فرهنگی اجتماعی درک می شود، این موضوع از توریسم،  زبان ارتباطی  جهانی متفاوت از جریان اصلی گردشگری فرهنگی می باشد. علاوه بر این، این مقاله به آنالیزچگونگی این موضوع می پردازد که مدل کسب و کار چطور می تواند در توسعه  پایداربرای شهرها و روستاهای کوچک مورد استفاده  قرار گیرد واز ظرفیت های بالقوه تاریخی و فرهنگی آنها استفاده بهینه شود. مقاله همچنین به تشریح  وآموزش چگونگی این موضوع می پردازد که توریسم خلاق چگونه می تواند توسعه ای سودده و پایداراجتماعی  را برای جوامع کوچک  وبزرگ در کشور به ارمغان آورد.
 

کلیدواژه‌ها