نقش رسانه‌های نوین ارتباط جمعی در احساس امنیت اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر ری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران. (نویسنده مسئول). M.rahimi5564@gmail.com

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش نوین ارتباط جمعی در احساس امنیت اجتماعی جوانان پرداخته است. تحقیق از نوع کاربردی و به روش پیمایشی می­باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شهرندان شهر ری هستند که تعداد آن‌ها بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1395)، 349700 نفر است. از این تعداد، 383 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه­گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از تأثیر فردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از دیدگاه افراد مورد مطالعه از طریق ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که متغیرهای احساس امنیت مالی، احساس امنیت جسمی و جانی، احساس امنیت فکری و سیاسی، احساس امنیت جمعی، احساس امنیت فرهنگی، احساس امنیت عمومی و احساس امنیت روانی با استفاده از رسانه‌های نوین ارتباط جمعی رابطه مثبت و معنی‌داری داشت.

کلیدواژه‌ها