نقش استفاده از شبکه های اجتماعی تلگرام و واتس اپ بر حریم خصوصی از دید کاربران (مورد مطالعه مناطق 9 و 22 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد علوم ارتباطات، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران،ایران(نویسنده و عهده دار مکاتبات)s.mohamadpour@gmail.com

چکیده

شبکه های اجتماعی مجازی در دهه جاری توسعه و گسترش فراوان یافته است و خصوصا در ایران افراد صرف نظر از سن و جنس و پایگاه اجتماعی و اقتصادی استقبال فراوانی از عضویت فعال در این شبکه ها کرده اند و در کنار این فرهنگ مادی نیاز به تنظیم و ایجاد قواعد و قوانین مترتب بر آن نیز احساس می شود. از آنجا که با گستردگی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی –علی رغم مزایای این شبکه ها-شاهد چالش های جدید و سو استفاده از آن خصوصا در زمینه ی اطلاعات شخصی افراد در زمینه های خانوادگی، مالی و ... هستیم و با توجه به اهمیت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر؛در مقاله حاضر هدف اصلی این است که نقش  شبکه های تلگرام و واتس اپ بر حریم خصوصی افراد مورد بررسی قرار گیرد.در همین راستا به بررسی رابطه بین به اشتراک گذاری علاقه مندی ها توسط اعضا، تولید محتوا به وسیله ی اعضا و تبلیغات هدفمند با تهدید حریم خصوصی افراد پرداخته شد.
روش تحقیق پیمایشی و از ابزار پرسشنامه پژوهشگر ساخته(با آلفای کرونباخ 962/0)برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش کلیه کاربران شبکه های اجتماعی تلگرام و واتس اپ در دو منطقه 9 و 22 شهر تهران هستند. یافته ها نشان می دهد بین به اشتراک گذاری علاقه مندی ها توسط اعضا در شبکههایاجتماعیوتهدیدحریمخصوصیافراد، آنهارابطهیمعناداریوجوددارد. همچنین بین تولید محتوا در شکه های اجتماعی به وسیله فرد و تهدید حریم خصوصی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها