اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت شهری

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، شناخت منابع درآمدی شهرداری ها، تقسیم بندی درآمدها به درآمدهای پایدار و غیر پایدار، و همچنین شناخت منابع درآمدی جدید برای شهرداریها و در نهایت با توجه به درآمدهای موجود چگونگی عملکرد مدیران می باشداز این رو جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شهرداری تهران می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به مولفه های پژوهشی از نظر اجرا توصیفی – تحلیلی است. که در حقیقت به تحلیل محتوای هریک از منابع درآمدی شهرداری تهران پرداخته شده است. شیوه و نوع اجرای پژوهش، با مصاحبه از افراد متخصص و کارکنان مالی شهرداری ها، نقطه نظر است. با توجه به مدرک ارائه شده به بررسی و تحلیل محتوا مصاحبه پرداخته شده است. از این رو دستیابی به روشهای جدید تأمین منایع درآمدی پایدار و مطمئن و بدون تبعات ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش بسیار موثری در رضایت جامعه شهری، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده­های شهری و در نهایت مدیریت مطلوب شهرها خواهد داشت

کلیدواژه‌ها