رابطه بین هوش اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان کرج در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،گروه علوم اجتماعی، رودهن،ایران. Ajerloo.ma@gmail.com

2 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن،رودهن،ایران Haghabakhshi7@gmail.com

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان کرج بوده است. درتحقیق حاضر، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی170 نفر از  کلیه زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهر کرج در سال 1394 به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و  پرسشنامه هوش اجتماعی تت(2008) و سلامت اجتماعی کییز در اختیارشان قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش آماری آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که بین هوش هیجانی با سلامت اجتماعی در بین زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان کرج رابطه معناداری وجود دارد.(P>0.05)

کلیدواژه‌ها