وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه اعضای هیات علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی ومشاوره، واحدرودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران alidarvishi1964@yahoo.com

2 دانشکده فنی مهندسی، واحد دماون ، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران mahask2004@yahoo.com

3 مدرس گروه معارف ،واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن،ایرانmahtabfaghani1970@yahoo.com

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیتبه کارگیریفناوریاطلاعاتوارتباطاتدرفرایندیاددهی- یادگیریازدیدگاهاعضایهیاتعلمی دانشگاه آزاد واحد رودهن صورت گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی اعضای هیات علمی واحد و نمونه تحقیق شامل 96 نفر که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند که به پرسشنامه پاسخ داده اند. داده ها با استفاده از آزمون آماری (جی ال ام)[1] تحلیل شد. یافته ها به طور کلی نشان دادند که میانگین ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطاتدرفرایندیاددهی- یادگیریاعضایهیاتعلمی بالاتر از حد متوسط بوده و تفاوت معنی داری نیز به نفع زنان وجود داشته و در نهایت بین گروه های تحصیلی نیز تفاوت معنی داری وجود داشته است.
 [1]GLM

کلیدواژه‌ها