بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. mohsen.Behnampour@yahoo.com

2 استادیارجامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان yahoo.com@javan mard kamal

چکیده

چکیده
مشارکت سیاسی به عنوان یکی از شاخصهای عمده توسعه تلقی می شود که در این رهگذردانشجویان به عنوان بخشی از سرمایه های انسانی با مشارکت خود می توانند نقش تعیین کننده ای در اداره امورکشور داشته باشند .هدف از این تحقیق بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان  مشارکت سیاسی دانشجویان در انتنخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی می باشد .روش پژوهش پیمایشی وابزارتحقیق پرسشنامه وجامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 17954نفردانشجو می باشد که حجم نمونه 383نفر بوده وبه روش نمونه گیری مطبق انجام شده است .عوامل متعددی در افزایش مشارکت سیاسی نقش دارد که لیپست ،میلبراث وگوئل به آنها اشاره داشته اند.متغییرهایی که تاثیر آن ها بر مشارکت سیاسی دانشجویان مورد سنجش قرار گرفته عبارتند از:تمایل فرد به مشارکت ،تمایل والدین ودوستان فرد به مشارکت، محل سکونت ،اعتقادات دینی ووضعیت اقتصادی می باشدکه از بین متغییرها وضعیت اقتصادی وتحصیلات ،نگرش واعتقادات دینی بیشترین تاثیر را داشته است.
 

کلیدواژه‌ها