بررسی تاثیر فضای مجازی(تلفن همراه و اینترنت) در جامعه پذیری دانش آموزان دبیرستانی پسرانه منطقه 17 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 mohseni.net14@gmail.com1-دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز(عهده دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

چکیده
دانش آموزان دبیرستانی در سن انتخاب  وشکل گیری شخصیت می باشند .اگر یادگیری و جامعه پذیری آنهابا ارزشها و هنجار های جامعه مطابقت نداشته باشد می تواند اثرات منفی فردی و اجتماعی داشته باشد. یکی از عوامل تاثیر گذار برجامعه پذیری دانش آموزان فضای مجازی است که در کشور ایران گسترش زیادی داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فضای مجازی (اینترنت و تلفن همراه)برجامعه پذیری منفی دانش آموزان دبیرستانی پسر منطقه 17 تهران در سال تحصیلی94-95 می باشد.باتوجه به نظریات گیدنز،کاستلز وبوردیوچهار چوب نظری این پژوهش با فرضیات جذاب بودن ،تنوع،به روز بودن و در دسترس بودن فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. فرضیات پژوهش با روش پیماشی مورد آزمون قرار گرفته اند.جامعه آماری پژوهش دانش آموزان پسر دبیرستانی منطقه 17 تهران می باشد،که تعداد کل آنها3377 نفر می باشدکه از این تعداد 340 نفر حجم نمونه پژوهش است. برای انتخاب آنها از نمونه گیری سیستماتیک استفاده شده است و سپس با ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهدکه استفاده از فضای مجازی در بین دانش آموزان دبیرستانی زیاد است.وقدرت فضای مجازی در دست کسانی است که فرهنگ آنها با فرهنگ کشور ما در تقابل است و با توجه به عوامل جذابیت،تنوع،به روز بودن ودردسترس بودن فضای مجازی تاثیر گذاری آن در بین دانش آموزان زیاد است واین تاثیر گذاری می تواند موجب جامعه پذیری منفی و تهاجم فرهنگی شود که در این صورت دانش آموزان دچار چند گانگی فرهنگی می شوند که تاثیر آن بر جامعه تزلزل در ارزشها وهنجارهای جامعه است و فرد دچار تزلزل شخصیت وبحران روحی می شود.

کلیدواژه‌ها