بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی ، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه علوم اجتماعی ، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.MJ_ghaed@yahoo.com

چکیده

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و شناخت  کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1395 است که از نظر هدف، کابردی و از نظر روش اجرا، از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. دراین تحقیق جامعه آماری کلیه مشتریان بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1395 است. که بر اساس آمار و اطلاعات بدست آمده از رییس بانک مربوط برابربا 7141  نفر  هستند .حجم نمونه  پس از محاسبه از  روش کوکران  برابر با 378 نفر شد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق،نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد، همچنین در این تحقیق ازابزار  پرسشنامه محقق ساز استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطه معناداری بین متغیره های کیفیت خدمات بامکداری ( کارایی، کامل بودن، در دسترس بودن، محرمانه بودن، پاسخگوبودن و جبران خدمات) بر رضایت مشتریان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها