تأثیر رسانه های ملی بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر مشارکت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده روانشناسی – علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(مسئول مکاتبات)shams279@yahoo.com

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده روانشناسی – علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Email: kaffashi@riau.ac.ir

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناخت تأثیر رسانه ملّی بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر مشارکت اجتماعی شهروندان 20تا 30 سال شهر تهران و روشن شدن ابعاد مشارکت اجتماعی و تأثیر نوع و میزان برنامه های شبکه 5 سیما بر ابعاد مشارکت اجتماعی در جامعه آماری 1047 نفرآغاز گردید. نمونه آماری این تحقیق 400 نفر می باشد که با احتمال ریزش برخی از پاسخگویان تعداد 390 نفر پرسشنامه کامل بدست آورده شد. روش بکار رفته در این پژوهش روش پیمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد برای سنجش متغیر وابسته و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش متغیر مستقل که شامل 29 گویه و بر اساس طیف لیکرت در مقیاس 5 درجه ای سنجیده شد. شیوه نمونه گیری ، نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای وآزمون های ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون رگرسیون چند متغیره آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است. نتایج نشان داد که نوع برنامه های نمایش داده شده ومیزان زمان صرف شده از سوی تماشاگران بر چهار بعد(مشارکت اجتماعی ) بعد آگاهی ، تصمیم گیری ، مشارکت داشتن و رضایتمندی تأثیر چشمگیری داشته است.

کلیدواژه‌ها