بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات زنان وخانواده، دانشکده علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایرانafsanehmirian@gmail.com

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. .(نویسنده مسئول) masi.reshad@yahoo.com

چکیده

 
چکیده
 
پژوهش حاضر با هدف  بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) انجام شد. که با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوا قوانین کیفری و مجازات زنان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی قیاس شده است، ابزار گردآوری اطلاعات این مطالعه مروری، کتابخانه‏ای و اسنادیبود که در زمینه مجازات زنان با تکیه بر منابع قانون مجازات اسلامی ایران بررسی شد. با مراجعه به این منابع سعی گردیدتا مولفه‏های مسئله مربوطه استخراج و فیش‏برداری شود و پس از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.روش انجام این تحقیق، کیفی، از نوع توصیفی، مبتنی بر قانون مجازات اسلامی است، که ابتدا با مراجعه به قانون، به تعریف مجازات و سپس به تشدید و تخفیف مجازات و مؤلفه ‏های گوناگون مرتبط پرداخته شد، سپس با استفاده از تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل اطلاعات صورت گرفت. نتایج نشان داد که در جهت حفظ، ارتقاء و منزلت زنان ایران، مجموعه ای از  اقدامات، حرکت‏ها و تلاش‏هایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به منظور اصلاح و بهبود قوانین مرتبط با  زنان در همه سطوح صورت گرفته است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها