بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده روانشناسی – علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(مسئول مکاتبات)iffice @ostadyar.com

2 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران. nazery_sima@yahoo.com

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش یافتن ارتباط بین سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیتهران مرکزی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی است. روش نمونه‌گیری بصورت تصادفی و تعداد (240 نفر) به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌های مورد نظر بر روی آزمودنی‌ها اجرا گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش بر وجود ارتباط مثبت بین مولفه‌های سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان اشاره دارد. از سویی دیگر بین مولفه‌های (انسجام، پذیرش، شکوفایی، مشارکت، انطباق اجتماعی) و نیز پرسشنامۀ کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی با ابعاد چهارگانۀ کیفیت زندگی، یعنی (سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت روابط اجتماعی و سلامت محیط) ارتباط از نوع مثبت وجود دارد. به طور خلاصه می‌توان گفت که مولفه‌ سرمایه‌های اجتماعی (انسجام، پذیرش، شکوفایی، مشارکت، انطباق اجتماعی) می‌توانند نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی دانشجویان داشته باشند. 

کلیدواژه‌ها